طلاق زنان و عدم دستیابی آنها به حقوق مالی

شرب خمر
شرب خمر
8 جولای 2019
طلاق توافقی
سوالات رايج در خصوص طلاق توافقی
31 جولای 2019
نمایش همه

طلاق زنان و عدم دستیابی آنها به حقوق مالی

طلاق زنان

طلاق زنان

قانون مدنی و سایر قوانین خاص خانواده در مورد طلاق زن و مرد و دریافت حقوقی مالی وی اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زندگی و نحله سخن گفته اند در خصوص طلاق قانون مدنی ما در ماده ۱۱۳۳ اعلام می‌دارد: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق می‌دهد» در نتیجه به صورت مطلق مرد می‌تواند همسر خود را مطلقه نموده اما می‌بایست مطابق قانون مهریه و اجرت المثل ایام زندگی را به همسرش پرداخت نماید در حال حاضر در تمامی محاکم و روال طرح دعاوی به چیزی مشهود بر می‌خوریم که به صورت عرف در آمده و یک راه حل مناسب برای رهایی مردان از پرداخت حقوق همسرتان در جامعه به حساب می‌آید. دلیل این امر مشکلاتی است که زنان در جهت دریافت گواهی عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق با آن روبرو هستند. قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ مواردی را که زن می‌تواند با آن دلایل از محضر دادگاه تقاضای طلاق نماید مشخص کرده است:

۱-ماده‌ی ۱۱۲۹ که اشعار می‌دارد «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم حکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

۲-ماده ۱۱۳ که به صورت کلی در آمده و اشعار می‌دارد در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مزبور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید در صورتیکه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود غیر از این موارد موارد دیگری ضمن عقد نکاح به صورت شرط اعلام می‌شود که مطابق آنها نیز زن حق طلاق خواهد داشت.

۱-استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماده ادا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

۲-سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد . ۳-ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد ۴-جنون زوج در مواردی که نسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. ۵-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. ۶-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود حکم مجازات در حال اجرا باشد ۷-ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلال آور وادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد ۸-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید ۹-محکومبت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است ۱۰-در صورتیکه پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود ۱۱-در صورتیکه زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه چه در دادگاه پیدا نشود. ۱۲-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. 

غیر از موارد خاص تصریح شده در شروع ضمن عقد نامه اگر مردی دارای رفتار مناسبی با همسرش نباشد و همسرش نیز قادر نباشد طبق داده مصرحه قانونی مدنی (ماده‌ی ۱۱۳۰) تقاضای طلاق دهد چه باید بکند؟ در خصوص عدم پرداخت نفقه وقتی زوج ببیند که مطابق این امر دلیلی به دست همسرش می‌دهد به هر شکلی که هست آن را پرداخت نماید که جلوی این امر را سد نماید ماده ۱۱۳۰ نیز به طور کلی قید شده و به هیچ شکلی عسر و حرج زوجه معلوم و آشکار نیست، بسیاری از اخلاقیات زوجین در زندگی مشترک باعث عسر و حرج از ادامه زندگی می‌شود که زوجه هرگز قادر به اثبات آنها نیست در نتیجه زوجه شروع می‌کند به انجام رویه فعلی طرح دعاوی جهت دریافت طلاق.

ابتدا دعوی مهریه مطرح می‌نماید و سپس جهت فشار بیشتر اقدام به طرز دعوی نفقه استرداد و جهیزیه می‌کند در خصوص مهریه که اعسار به تقسیط را راهگشای مردان است و در خصوص نفقه نیز عدم تمکین زوجه در زوج و جهزیه نیز چون اکثر خانواده‌ها لیست جهیزیه امضاء شده توسط زوج را دارا نیستند. زوج با تحویل چند وسیله از مجموع جهیزیه این پرونده را به نفع خود خاتمه می‌دهد حال این زوجه است با تمامی دعاوی مطرح کرده و به نتیجه دلخواه نرسیده!!! و از طرف دیگر زوج نیز به جبر و با توجه به نارسایی‌های قانونی مستند خواستار زندگی با همسرش است و به این امر اصرار می‌روزد در صورتیکه امکان آن هست که خود زوج نیز کوچکترین علاقه‌ای به زندگی مشترک نداشته باشد اما به دلیل اینکه از چنگ دعاوی مالی نه چندان مثبت زوجه رهایی یابد، فقط به زندگی کردن اصرار می‌ورزد و در نهایت زن را از پا در آورده تا وی تمامی حقوق مالی خود را بذل نماید و سپس اقدام به طرح دعوی طلاق توافق نماید} اکثر مردان پا را فراتر گذاشته حتی قید نمی‌نمایند که مهریه یا نفقه توسط زوجه بذل شده بلکه اعلام می‌دارند مهریه و سایر حقوق مالی زن توسط وی دریافت شده است} که حتی بعد از صدور طلاق نامه حقی برای همسر ایجاد نشود که از باب مواد مطرحه قانون مدنی در باب هدیه وارد دعوی جدیدی شود (بعضاً برخورد می‌شود که زوجه با وعده اینکه اگر زوجه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و اقرار نامه‌ای تنظیم نماید که تمام مهریه خود را وصول کرده، و هیچ گونه حقوقی از این بابت ندارد زوج نیز حاضر به طرق زوجهح است که بعد از دریافت اقرار نامه زوج به تعهد خود وفا ننموده و زوجه را مطلقه نمی‌نماید و از این راه هم جلوی طرح دعوی مهریه زوجه را می‌بندد و از طرفی دیگری می‌تواند سایر خواسته‌های خود را جهت طلاق دادن به زوجه بار نماید) که در اینجا نیز زوجه طبق قانون مدنی می‌خواهد داشت به دلیل صوری بودن اقرار نامه و واقعی نبودن این امر از محکمه تقاضای ابطال آن را نماید که البته اثبات این امر نیز دشواریهای خاص خود را بهمراه دارد.

اما در خصوص اجرت المثل کارهای انجام شده ایام زندگی و نحله شروط آن باید گفت مطابق تبصره‌ی ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۲۸ آبان ۱۳۶۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایطی که مطابق آن اجرت المثل کارهای انجام شد در ایام زندگی به زوجه تعلق می‌گیرد عبارتست از:

۱-طلاق به درخواست زوجه نباشد. ۲-تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد ۳-زمانی زن مستحص دریافت این مبلغ است که کارهایی که در زندگی انجام داده شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و این امر بود امکان ثابت شود.

۴-شرطی از باب امور مالی در عقد نامه نشده باشد.

همچنین شرایطی که از بابت نحله دادگاه برای زوجه مبلغی را در نظر می‌گیرد عبارتند از:

۱-طلاق از ناحیه مرد باشد.

۲-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

۳-سنوات زندگی مشترک بررسی شود.

۴-نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده بررسی شود.

۵-مرد بایستی تمکن و وسع مالی داشته باشد.

شاید با شنیدن این جمله اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زندگی مشترک و مبلغ نحله اولین چیزی که به ذهن متبادر شود آن است که این بار قانون به نفع زوجه (زن) عمل نموده در صورتیکه اگر کوتاه نگرشی به شرایط اولیه دارا شدن این مزایا نباشیم مشخص می‌شود که این قانون نیز همانند سایر قوانین نمی‌تواند کمکی به زوجه بنماید چرا که اولین مشکلی که زوجه بدان برخورد می‌کند همان تقاضای زوج برای طلاق است که باعث می‌شود زوجه حق دریافت این مبالغ را البته با دارا بودن سایر شرایط فوق الشعار داشته باشد در نتیجه زوجه هرگز تقاضای طبق نمی‌دهد و با حرکات و رفتار خود باعث می‌شود که این زن باشد که از محضر دادگاه تقاضای جدایی نماید که همانند مهریه از این مبالغ نیز بدهد. با این تفاوت که اگر زن بتواند با ارائه دلایل به محضر دادگاه مجوز طلاق دریافت نماید قادر به دریافت مهریه هم خواهد بود اما حتی با دارا بودن دلایل نیز اگر مطرح کنند طلاق زوجه باشد قادر به دریافت اجرت المثل و نحله نیست. نتیجتاً اینکه توجه کوتاه به روال و سلسله مراتب طرح دعاوی مختلف از ناحیه زوجه و زوجه در محاکم مشخص می‌کند که مسیر قانونی ما به شکل است که زن می‌بایست از تمام حقوق مالی خود صرفنظر کند تا قادر به دریافت حق طلاق یا مجوز طلاق از همسرش شود در صورتیکه زنان نیز در جامعه ما با به پای همسران خود در جامعه و منزل تلاش می‌کنند و تماماً در موفقیت‌های همسرانشان سهیم هستند اما فقط تنها چیزی که برای باقی مانده تنها شعار «پشت هر مرد موفقی زنی موفق و نیک رفتار است» می‌باشد در صورتیکه می‌بایست توجه بیشتر و خاص تری به حقوق زنان راجع به مسئله مستقیم «طلاق» شود چرا اینکه قوانینی در باب حقوق مالی زنان تقنین شده بسیار عالی است شرط اینکه زن بتواند با راه حل آسانتر و سهل تری طلاق خود را دریافت کند لذا برای اینکه برای دریافت طلاق حاضر به بذل تمام حقوق مالی خویش شود و چه بسا اینکه بعضاً حاضر هستند بالا تر از این قضیه مبلغی را به زوج بدهند تا وی بتواند او را مطلقه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *